Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

21 maart 2023

Waterstof in Friese zoutcavernes?

In het vandaag gepubliceerde jaarplan 2023 kijkt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ook al verder de toekomst in. "Met de expansie van de windparken op zee, komt ook de noodzaak van grootschalige energieopslag steeds dichterbij. De opslag van waterstof in zoutcavernes ligt in termen van haalbaarheid het dichtste bij." In Groningen liggen al veel cavernes, maar SodM vindt het niet vanzelfsprekend dat tientallen nieuwe cavernes voor waterstofopslag aangelegd gaan worden in een provincie "waar het vertrouwen in mijnbouw en overheid fors gedaald is". Zijn cavernes in Fryslân een alternatief? SodM zet in op iets anders, te weten "grootschalige waterstofopslag onder de Noordzee, waar de windparken zich bevinden waarvan de elektriciteit omgezet kan worden in waterstof."

Verder focust SodM op veiligheid van de volledige levensduur van nieuwe én oude cavernes: aanleggen, exploitatie én afsluiting.

15 maart 2023

Volgt Oldambt Haaksbergen?

Zoutwinningsplannen in de gemeente Haaksbergen zijn voorlopig van tafel. De gemeenteraad daar weigerde namelijk een  'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Zonder zo'n verklaring kan het rijk geen vergunning afgeven.

In een brief vragen inwoners van Winschoten de raadsleden van hun gemeente Oldambt nu hetzelfde te doen. Zoutwinner Nobian (voorheen Akzo Nobel) plande er voorlopig 12 nieuwe cavernes. De meeste daarvan liggen volgens de bewoners pal achter of naast hun erfgrens, in één geval zelfs op slechts 20 meter van een voortuin. In de open brief worden parallellen getrokken met de gaswinning, waarvan negatieve effecten lange tijd werden ontkend. De bewoners vrezen voor bodemdaling, sinkholes, lekkages en lichte aardbevingen en denken dat, net als bij gas, geld verdienen voor de overheid zwaarder weegt dan de belangen van de inwoners.

02 maart 2023

Tcbb betwijfelt zin advies Harlingen

De overheid financiert het Aanvullend Meetnet. Maar ze (c.q. de Commissie Mijnbouwschade) wil niet bevestigen dat de meetdata op termijn afdoende bewijs zijn om onverhoopte schade toe te wijzen. Welke garanties de gegevens bij schade bieden blijft daarmee onduidelijk.

Om het meetnet alsnog te valideren verwijst de Commissie naar de Mijnraad of de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De eerste gaf aan enkel EZK te adviseren bij vergunningverlening. De Tcbb echter "is graag bereid u een advies te geven over het meetnet in Harlingen" teneinde te "vermijden dat de Commissie Mijnbouwschade bij schademeldingen in de toekomst oordeelt dat de meetdata niet of onvoldoende bruikbaar zijn." Maar, wordt toegevoegd, een Tcbb-advies [...] biedt geen zekerheid over hoe de Commissie Mijnbouwschade in de toekomst met de meetdata zal omgaan." Of een advies wel zinvol is, betwijfelt de Tcbb dus. Wordt vervolgd...

Klik hier voor meer nieuws