Veiligheid voorop!

Vanaf zomer 2020 wil Frisia Zout BV zout winnen van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzoekt Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Als die brief geen effect heeft organiseert de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidt tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

09 september 2020

Organisaties willen nieuwe beoordeling zoutwinning

Drie natuurorganisaties willen een nieuwe beoordeling van de zoutwinning door Frisia, nu die op een andere plek start dan eerder de bedoeling was. Dat berichtte de Leeuwarder Courant gisteren. De Waddenvereniging, Vogelbescherming en Natuurmonumenten vinden dat de winning anders verloopt dan in de vergunning staat.

In hun brief aan minister Wiebes wijzen de organisaties ook op de verwachting van Frisia, dat toch bodemdaling onder land zal ontstaan. Op grond van de eerste voorlopige prognose van de contouren lijkt dat inderdaad het geval (zie kaartje). De brief aan minister Wiebes valt hier te lezen. 

08 september 2020

Frisia start met zoutwinning

De Auditcommissie is akkoord met Frisia's nulmeting over 2019 van de Waddenzee. Daarop heeft minister Wiebes groen licht gegeven voor start van de zoutwinning. Goedkeuring van het rapport was een laatste voorwaarde vanuit de Tweede Kamer.

Frisia gaat nu beginnen een zoutcaverne te vormen op de locatie Havenmond-2 (HM-2). Het zal wel enkele maanden duren voordat de productie van zout werkelijk op gang komt. Overigens is daaraan door het Staatstoezicht op de Mijnen een eerste limiet gesteld. Van de vergunde 32 miljoen ton zout mag Frisia vooralsnog 1 miljoen ton winnen. Dat is ongeveer één jaar productie. Binnen die tijd moet Frisia duidelijk maken hoe ze de zoutputten op termijn wil achterlaten.

08 september 2020

Politieke update zoutwinning

In een brief heeft minister Wiebes de Tweede Kamer bijgepraat over de huidige zoutwinning in Nederland. Aan de orde komen onder andere:

  • de locaties waar wordt gewonnen
  • de uiteenlopende vormen van cavernes
  • het 'Hand-aan-de-kraan'-principe 
  • ontwikkelingen betreffende vergunningen
  • het gebruik van (alternatieven voor) diesel
  • de nieuwe opzet van schadeafhandeling

De complete brief is hier te lezen.