Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 vroeg de vereniging Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

24 januari 2023

Waterstof in zoutcavernes?

Bij het ontwikkelen van nieuwe zoutcavernes moet er, waar technisch en financieel mogelijk, rekening mee worden gehouden dat deze cavernes in de toekomst ingezet kunnen worden voor opslag van waterstof. Dat is één van de zaken die het kabinet in de aangepaste Mijnbouwwet wil regelen. Mogelijk is dit ook van toepassing op de cavernes die Frisia nog bij Harlingen kan aanleggen.

Energieopslag gaat bij de robuustheid van het toekomstig energiesysteem in Nederland een belangrijke rol spelen. Het (her)gebruik van geschikte zoutwinlocaties wordt daarmee een zaak van van nationaal belang. Daarvoor moeten nog wel toetsingscriteria worden ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld nog vragen over de grootte van een caverne en afstanden tot andere ondergrondse activiteiten. In het eerste kwartaal van 2023 komt het kabinet met een visie over de toekomst van zoutwinning in Nederland. 

22 januari 2023

Zout als 'nationaal belang'?

Staatssecretaris Vijlbrief werkt aan een aanpassing van de Mijnbouwwet. Maar  het doorvoeren van wetswijzigingen kost gewoonlijk meerdere jaren. Daarom wil de bewindsman op basis van artikel 49 van de Mijnbouwwet bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) bijvoorbeeld nadere regels stellen voor het opsporen en winnen van delfstoffen. Via zo'n algemene maatregel kan dat namelijk veel sneller.

Wat zoutwinning betreft overweegt het kabinet onder meer de productie van zout als grondstof voor de chemische industrie tot een zaak van nationaal belang te verklaren. Dit vanwege onder meer de betekenis ervan als essentiële grondstof voor de chemische industrie in Nederland en Noordwest-Europa, en voor producten die nodig zijn voor de energietransitie zoals windmolens, batterijen en isolatiemateriaal en in koude winters ook voor de verkeersveiligheid.

20 januari 2023

Beter gedragen mijnbouw

Staatssecretaris Vijlbrief wil in gesprek met de Tweede Kamer over een betere maatschappelijke inbedding van mijnbouw. “Iedereen maakt gebruik van energie en grondstoffen uit onze bodem en dat zal zo blijven", aldus de staatssecretaris. "Wel verandert er veel de komende jaren. Er moet eerder en beter met omwonenden gesproken worden over wat er waar mogelijk is.”

Afspraken met de omgeving over de realisatie, de exploitatie en het opruimen na het beëindigen van het project worden voorwaarde voor nieuwe mijnbouwactiviteiten, wil de bewindsman. Deze plannen moeten worden opgesteld in overleg met omwonenden, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale bestuurders en mijnbouwbedrijven. Ook zouden de opbrengsten deels moeten terugvloeien naar de regio. Dat laatste sluit aan op een oproep van de Friese gedeputeerde Friso Douwstra, die hier eerder al voor pleitte.

Klik hier voor meer nieuws