Veiligheid voorop!

Sinds september 2020 wint Frisia Zout BV zout van onder de Waddenzee, voor de haven van Harlingen. De grote bodemdalingsschotel die daardoor ontstaat geeft aan de rand, in de haven van Harlingen, nog 2 cm bodemdaling.

In 2014 verzocht Oud Harlingen de gemeenteraad om niet aan de zoutwinning mee te werken 'totdat onomstotelijk vaststaat dat die geen bedreiging kan vormen voor het monumentale Harlinger erfgoed.' Toen die brief geen effect had organiseerde de vereniging een bijeenkomst met particuliere huiseigenaren, rentmeesters van kerken en plaatselijke, provinciale en landelijke erfgoedorganisaties.

Dat overleg leidde tot de oprichting van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Doel van de nieuwe stichting is alle soorten schade te voorkomen: materiële schade aan panden, maar ook emotionele en psychische schade, bedrijfsschade én imagoschade aan Harlingen als monumentenstad.


Nieuws

22 juli 2021

SBHH wil validatie zoutkruipmodel

Stopt bodemdaling, zodra de delfstofwinning stopt? Heel Nederland weet inmiddels dat de bodem na gaswinning pas na jaren weer 'in balans' komt. Hoe zit dat na zoutwinning?

De heersende opinie is dat de 'zoutkruip' ogenblikkelijk stopt wanneer de zoutwinning wordt beëindigd. Maar eind juni ging een rapport naar de Tweede Kamer waarin iets anders wordt gezegd. Daarin stelt het Adviescollege 'Hand aan de Kraan Waddenzee' namelijk, op grond van onderzoekspublicaties uit 2017-2019, dat "zoutkruip doorgaat ook nadat de drijvende kracht is gestabiliseerd". 

Onze stichting heeft het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw gevraagd deze nieuwe inzichten mee te nemen en te valideren in een nog lopend onderzoek naar het achterlaten van zoutcavernes. 

14 juli 2021

"Afspraken maken voor 100 jaar"

Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen gaan de vergunning voor zoutwinner Nedmag aanvechten bij de Raad van State. Dat meldt Onderzoeksplatform Follow the Money vandaag. 

DB-lid Fien Heeringa van het waterschap zegt: "Ik maak me zorgen over de verre toekomst, wanneer Nedmag niet meer bestaat en de bodemdaling in het gebied toch doorzet." Het waterschap wil afspraken maken voor de komende 100 jaar, waarvoor Nedmag geld opzij zou moeten zetten.

Soms komen schades pas aan het licht nadat de delfstofwinner failliet ging of stopte - denk aan de steenkoolwinning. Voor zulke schades kent het rijk een Waarborgfonds. Dat bevat echter slechts € 250.000, terwijl waterschap en provincie in Groningen op termijn een miljoenenschade verwachten.

04 juli 2021

SBHH blij met rapport

Het rapport over 'Hand aan de Kraan' richt zich op effecten op 't Wad, maar is toch ook voor de stad Harlingen van belang. Het Adviescollege zet kanttekeningen bij het gebruik van 'Hand aan de Kraan' maar stelt ook dat de bodemdalingsmetingen op het Wad in orde zijn. "En juist díe gegevens zijn voor ons van belang", zegt SBHH-voorzitter Langhout in de Harlinger Courant van 2 juli. Lees hier meer.

Opvallend is dat het college in het rapport stelt dat zoutkruip doorgaat "nadat de drijvende kracht is gestabiliseerd". Het Adviescollege Hand aan de Kraan wil daarom "dat de prognoses van cavernevolumeverandering en de daaraan gerelateerde bodembeweging worden voorzien van een kwaliteitslabel. Niet alleen de verwachtingswaarde moet worden bepaald, ook de bandbreedte die de onzekerheid representeert."