Pilot Harlingen

Na een reeks gesprekken met onze stichting concludeerden Frisia Zout, de Gemeente Harlingen en de Provincie Fryslân in de loop van 2018 dat we een gemeenschappelijk belang hebben: het voorkomen van onrust over mogelijke gevolgen van de zoutwinning.

Op 18 maart 2019 ondertekenden de vier partijen een Samenwerkingsovereenkomst (foto: Harlinger Courant, Joachim de Ruijter). Daarin zijn concrete afspraken vastgelegd:

  • over de aanleg van een Aanvullend Meetnet in de binnenstad van Harlingen
  • over grenzen aan bodemdaling en scheefstelling
  • over toepassing van het ‘Hand aan de kraan’-principe
  • over adequate communicatie rond de zoutwinning

Het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen juichen deze samenwerking toe en hechtten adhesiebetuigingen aan de overeenkomst. In het najaar van 2019 liet Wetterskip Fryslân weten bereid te zijn ook een bijdrage te leveren aan het uitwerken van de samenwerkingsafspraken.

Onder de titel 'Pilot Harlingen' wordt de Samenwerkingsovereenkomst de komende jaren verder uitgewerkt en uitgevoerd. De partners willen overigens niet alleen Harlingen veiligstellen, maar deze manier van (samen)werken ook uitdragen bij plannen voor mijnbouwprojecten in de rest van Nederland. Ook dit is in de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Verdere informatie over de samenwerking, het verloop van de zoutwinning en de bodemdalingmetingen is te vinden op www.pilotharlingen.nl