20 mei 2021

Uitwerking Aanvullend Meetnet

Enkele locaties wachten nog op aansluiting op het elektriciteitsnet, maar de eerste data van het Aanvullend Meetnet komen al binnen. Vandaag bespraken de partijen van de Pilot Harlingen onder meer:
• Hoe leggen we de nulsituatie van de stad nu vast, zodat de invloed van andere factoren dan zoutwinning inzichtelijk wordt?
• Kunnen de data van de meetpalen op het wad worden gekoppeld aan metingen in de stad om het verloop van de bodemdaling te volgen?
• Welke grenswaarde bepalen we voor versnelling in bodemdaling?
• Wat beschouwen we als het werkingsgebied van het Aanvullend Meetnet?
Via www.pilotharlingen.nl en deze website houden we u op de hoogte van de voortgang!

15 mei 2021

Interview bij Omroep RSH

Het wekelijkse radioprogramma 'Afslag Harlingen' van Omroep RSH had zaterdag 15 mei een bijzondere gastpresentator. Scheidend burgemeester Roel Sluiter zat als gastpresentator achter de microfoon en ontving in de studio van de omroep een lange reeks gasten. Daaronder was aan het begin van het derde uur ook SBHH-voorzitter Jarig Langhout. Die benadrukte in zijn verhaal nog eens dat inwoners grip moeten hebben op wat er gebeurt. "Wat de stichting wil, en wat ook in de Samenwerkingsovereenkomst staat, is dat zodanig wordt gecommuniceerd dat iedereen echt begrijpt wat zich onder de grond afspeelt."

CZ Videoful legde de uitzending vast. Klik hier om het hele interview te zien en te horen.

29 april 2021

Vergadering Raad van advies

Vandaag vergaderde voor het eerst de Raad van advies van de Pilot Harlingen. Daarin hebben zitting:
• de voorzitter van de vereniging Oud Harlingen
• de burgemeester van Harlingen
• een MT-lid van de directie Warmte & Ondergrond van het ministerie van EZK
Als zodanig werden in november 2020 als eerste leden van de Raad benoemd respectievelijk mevrouw A.F. Visser, de heer Roel Sluiter en de heer Ruud Cino. 

De Raad kan gevraagd en ongevraagd ideeën, suggesties en commentaar geven om te zorgen dat de zoutwinning bij Harlingen uitgroeit tot hét landelijk voorbeeld van een 'nieuw veiligheidsdenken'. 

14 april 2021

Zoeken naar antwoorden

Getriggerd door 'Groningen' zoeken overheden, mijnbouwmaatschappijen en burgers naar nieuwe manieren om met delfstoffenwinning om te gaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet dat veel burgers informatie van mijnbouwbedrijven wantrouwen. Daarom vroeg SodM aan Startup Ignite Innovation hoe de communicatie tussen mijnbouwbedrijven en burgers kan worden verbeterd. In dat kader legde de Startup vandaag zijn oor te luisteren bij de SBHH: hoe is de communicatie rond de zoutwinning bij Harlingen verlopen? Hoe is de Pilot Harlingen tot stand gekomen?

Het stroomlijnen van alle informatie rond een mijnbouwproject is wellicht een deel van de oplossing. Daarvoor wordt een app ontwikkeld. Lees hier meer: https://lnkd.in/ee_UrtR

23 maart 2021

Weer deel meetnet gereed

In opdracht van Frisia Zout zijn vandaag tiltmeters geplaatst in kelders van huizen op de Rommelhaven en de Zoutsloot. Eerder werden al op diverse plekken in de stad peilbuizen in de grond aangebracht. Aanstaande donderdag wordt als laatste fase begonnen met werkzaamheden bij de visafslag, de Fabrieksstraat en de William Boothstraat. 

Onder andere door benodigde vergunningen en de lange levertijd van gespecialiseerde apparatuur vraagt de aanleg van het meetnet meer tijd dan eerder werd verwacht. Het duurt echter nog jaren voordat de bodemdaling door de zoutwinning Harlingen vanuit zee begint te naderen. Volgens Frisia Zout zal de invloed van bodemdaling door de zoutwinning op de stad verwaarloosbaar klein zijn.

11 maart 2021

LC: schade bij zoutwinning

Volgens de Leeuwarder Courant heeft de zoutproductie van Frisia enkele dagen stilgelegen nadat een groot brok zout afbrokkelde en een stuk pijp in de caverne beschadigde. Een en ander gebeurde medio februari al. In het verleden kampte Frisia bij de winning bij Wijnaldum vaker met dit probleem. 

De kapotte pijp is afgesneden, en via een tijdelijke boortoren is een nieuw stuk pijp aangebracht. De schade loopt in de tonnen maar is ingecalculeerd, aldus Frisia, omdat dit soort incidenten inherent is aan oplosmijnbouw. Door heet water in te brengen wordt een holte in de zoutlaag gemaakt, waarna het zoute water omhoog wordt gepompt. Op kilometers diepte is de stabiliteit van de wanden en het plafond van de caverne niet 100% te sturen.

05 maart 2021

Kamervragen over schade

PvdA-kamerlid Henk Nijboer stelde de nieuwe minister van EZK, Bas van 't Wout, vragen over mogelijke schade door mijnbouw, onder andere door de zoutwinning. 

Vandaag kwam een antwoord: 'Wat betreft de zoutwinning onder de Waddenzee (...) hebben Frisia, de SBHH, de gemeente Harlingen en de provincie Fryslân op 18 maart 2019 een overeenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het aanleggen van een aanvullend meetnet in de binnenstad van Harlingen in combinatie met een ‘Early Warning System’. Onder de titel 'Pilot Harlingen' wordt de Samenwerkingsovereenkomst de komende jaren verder uitgewerkt en uitgevoerd. Via deze pilot worden de eventuele gevolgen van de zoutwinning nauwgezet in kaart gebracht en worden ook inwoners geïnformeerd.' Lees de complete Kamerbrief hier.

18 februari 2021

Zoutkruip: enkel tijdens de zondvloed?

In het Reformatorisch Dagblad is een discussie losgebarsten over de effecten van de zoutwinning bij Barradeel. Volgens ingenieur Stef J. Heerema, in een artikel van 21 januari, is de zoutlaag een vast gesteente. Dat zout kan onder hoge druk kan gaan 'kruipen' is naar zijn mening onjuist.
Student aardwetenschappen en filosofie aan de Universiteit Utrecht Willem Jan Blom bekritiseerde Heerema's stelling eind januari in een blog. Samen met structureel geoloog Nico Hardebol (werkzaam voor SodM) en Jan van Herk (oud-beleidsadviseur delfstofwinning van het ministerie van EZK) reageerde hij vervolgens in de krant van 11 februari. Vandaag kwam daarop een weerwoord in dezelfde krant. Volgens Heerema kwam zoutvloei alleen voor tijdens de zondvloed.

12 februari 2021

Commissie Mijnbouwschade op gang

Sinds de nieuwe landelijke Commissie Mijnbouwschade op 1 juli 2020 actief werd zijn er (tot en met 31 januari 2021) 218 schades gemeld. De Commissie moet burgers duidelijkheid en eenduidigheid bieden wat betreft afhandeling van schade door mijnbouw. Dat lukt nog niet: 154 meldingen werden doorgestuurd naar een ander schadeloket. 

De Commissie besloot van de resterende 64 meldingen er 6 niet te behandelen, bijvoorbeeld omdat de schade meer dan 12 maanden voor de schademelding was ontstaan. 13 schademelders trokken hun melding na contact met de Commissie in. 
Op dit moment zijn 37 meldingen in behandeling. Bij 21 schadeadressen heeft een externe deskundige de schade opgenomen. 

06 februari 2021

Waddenmanifest: 'Stop zoutwinning'

Ruim 35 gemeentelijke, provinciale en waterschapsfracties willen dat de Tweede Kamer en het kabinet niet langer toestaan dat er in het Waddengebied naar gas en zout wordt geboord. Ze presenteerden vandaag een Waddenmanifest waarin onder meer wordt gesteld dat 'de winning van delfstoffen de natuurlijke processen in het Waddengebied in gevaar brengt en zorgt voor bodemdaling op land en in de Waddenzee’.
De ondertekenaars hekelen dat het ministerie van EZK tegen de wil van de noordelijke Provinciale Staten vergunningen verleent aan bedrijven met mijnbouwplannen in het Waddengebied. Ze vragen Den Haag daarom geen nieuwe vergunningen meer voor de Wadden te verstrekken. (Foto: Partij van de Arbeid Statenfractie Fryslân)

04 februari 2021

Hoe SodM de bodemdaling volgt

De bodemdaling door de zoutwinning onder de Waddenzee gaat zich de komende jaren steeds verder richting Harlingen uitstrekken. Daarom volgen wij de ontwikkelingen buitendijks al nauwgezet. Datzelfde doet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De dienst maakt weliswaar deel uit van het Ministerie van EZK, maar is zich onder leiding van de huidige inspecteur-generaal als een kritische, onafhankelijk toezichthouder richting de mijnbouwbedrijven gaan opstellen. 

Hoe het toezicht vorm krijgt is nu op een rijtje gezet. Lees hier wat het Staatstoezicht recent publiceerde over de gas- en de zoutwinning, de monitoring van de daling van de diepe ondergrond en de werking van het 'hand aan de kraan'-principe.

28 januari 2021

Schadeprotocol nog niet definitief

Per 1 december 2020 zou de landelijke Commissie Mijnbouwschade óók schades als gevolg van zoutwinning gaan afhandelen. Die datum is niet gehaald, omdat nog aan het schadeprotocol wordt gesleuteld. Gemeenten, provincies en ook belangengroepen als de onze leverden tientallen pagina's commentaar aan.

Het 'zoutschadeprotocol' is een aangepast 'gasprotocol', terwijl oorzaak en effecten heel anders zijn bij zoutwinning. In 3  inspraakronden heeft de SBHH er alles aan gedaan het ministerie tot aanpassingen te bewegen, zoals het openstellen van de regeling voor schade aan kerken, bruggen, dijken, scholen e.d. Het lijkt er echter niet op dat het definitieve schadeprotocol wezenlijk anders zal zijn dan de versie die al in april 2020 rondging. 

26 januari 2021

Inzichten bodemdaling achterhaald

Onderzoeksrapporten over de bodemdaling bij Wijnaldum bevatten onjuiste conclusies. Dat wordt duidelijk uit een artikel in het Reformatorisch Dagblad van vandaag. Zowel ingenieursbureau Alterra als geologen van onderzoeksinstituut TNO stelden in 2006 dat de gedaalde bodem zal 'terugveren', wanneer de zoutwinning is beëindigd. De Provincie Fryslân had op dit punt om duidelijkheid gevraagd vanwege twijfel over onderzoeksgegevens.

Volgens de krant blijkt nu dat de onderzoekers de provincie foutief informeerden: de bodemdaling is toch blijvend. PvdA-kamerlid Nijboer wil nu van minister Van 't Wout van EZK weten welke gevolgen de nieuwe inzichten hebben voor gebouwen, natuur en waterhuishouding in het gebied. 

20 januari 2021

SodM: hoe kan het beter?

Kan het Staatstoezicht op de Mijnen positief bijdragen aan het contact tussen mijnbouwers en hun omgeving? Die vraag staat centraal in een klein onderzoek dat SodM momenteel laat uitvoeren. Specifieke vragen zijn onder andere op welke manier burgervragen het beste afgehandeld kunnen worden, en hoe en wanneer informatie zo proactief mogelijk met de omgeving van een mijnbouwactiviteit gedeeld kan worden.

Het verbeteren van het omgevingsmanagement is allereerst aan de mijnbouwbedrijven en het ministerie van EZK dat de concessies verleent. De SBHH is niettemin positief over het onderzoek van SodM en heeft gisteren dan ook graag meegewerkt aan een uitgebreid interview. Er valt immers nog veel te winnen.