29 november 2023

"Nader onderzoek naar zoutwinning"

Onderzoeker Allert Bijleveld van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) pleit voor nader onderzoek naar de effecten van mijnbouw op 't Wad. Uit een NIOZ-onderzoek blijkt namelijk dat de gaswinning bij Ameland invloed heeft op bodemdieren die op de wadplaten leven. In de vergunning staat echter dat de natuurwaarden van het gebied niet aangetast mogen worden.

Het NIOZ monitort de wadplaten op duizenden plekken sinds 2008. Daaruit blijkt dat in de gaswinningsgebieden steeds meer slib op de bodem komt te liggen. Daardoor verandert ook het zeeleven in en op de wadplaten. Of dat ook bij de zoutwinning het geval is, is niet duidelijk. Bijleveld pleit daarom voor uitgebreider en langjarig onderzoek, waarbij de samenstelling van de bodem en het bodemleven maatstaf vormen voor mijnbouw onder het Wad.

15 november 2023

Haaksbergen door de bocht

De gemeenteraad van Haaksbergen gaf vanavond, na een jaar van fel verzet, toch groen licht voor verdere zoutwinning door zoutproducent Nobian. Het bedrijf mag bij het dorp nu acht nieuwe cavernes maken.

Vanwege het dreigende 'nee' van zowel het college van B en W als de gemeenteraad stuurde het ministerie van EZK oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes als 'verkenner' naar Haaksbergen, gevolgd door Han ten Broeke als procesbegeleider. Er werden geheime stukken vrijgegeven, garanties gegeven over het uitsluiten van opslag van waterstof, het aanleggen van een meetnet en het vormen van een omgevingsfonds. Toch bleef tot vanavond onduidelijk of de onrust onder de bevolking over trillingen en schade was weggenomen. Er kan nog wel bezwaar tegen de vergunning worden aangetekend.

29 oktober 2023

TNO: "Daling na winning onzeker"

Buitenlands wetenschappelijk onderzoek uit 2017-2019 leert dat zoutkruip “doorgaat ook nadat de drijvende kracht is gestabiliseerd”. Het Adviescollege Hand aan de Kraan Waddenzee noteerde dat in 2021 in haar adviesrapport ‘De toekomst van Hand aan de Kraan - omgaan met onzekerheden’.

Of zoutkruip voortgaat of niet, is voor de stad Harlingen een cruciale vraag. Stopt de bodemdaling zodra de winning stopt, of ijlt de bodemdaling daarna nog door - en hoe lang dan? We vroegen dit aan het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw, dat onafhankelijke internationale kennis moet verzamelen. Ook na reminders in 2021 en 2022 kwam er nog geen antwoord. Inzake de beoogde zoutwinning in Haaksbergen bevestigde TNO eerder deze maand wel dat de bodemdaling na de winning inderdaad onzeker is. 

20 oktober 2023

Spanning in Haaksbergen

Of de zoutwinning in Haaksbergen doorgaat zal naar verwachting 1 november blijken. Dan vergadert de gemeenteraad van Haaksbergen namelijk weer. In juni leek de raad niet bereid de benodigde 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven. B & W stelden voor die niet te verlenen, wat het einde van de zoutwinning in deze regio zou betekenen.

Het kabinet stuurde deze zomer eerst oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes als 'verkenner' naar Haaksbergen. Op zijn advies werden geheime stukken openbaar gemaakt. Daarna ging op verzoek van EZK oud-Kamerlid Han ten Broeke als procesbegeleider aan de slag. Of hij er in is geslaagd de zorgen van de bewoners over verzakkingen, bevingen en het afsluiten van de cavernes weg te nemen wordt begin volgende maand duidelijk. 

02 oktober 2023

Briefing in Haaksbergen

De aanleg van 8 nieuwe cavernes bij Haaksbergen leidt daar vanwege de verwachte bodemdaling al maanden tot flinke discussie. Han ten Broeke zoekt als procesbegeleider naar een gedragen oplossing. 

Zoutwinner Nobian heeft zich de afgelopen tijd ingespannen tegemoetkomingen richting de bevolking te doen. Zo is alvast een schadefonds met 1 miljoen euro gevuld, en kan elke inwoner op kosten van het bedrijf een schouw van zijn of haar huis laten doen. Verder is op voorhand aangeboden een Omgevingsfonds te vormen, waaruit initiatieven uit de streek gesteund kunnen worden. Andere punten, zoals het erkennen van metingen van de eigen bevolking en de eindige omvang van het landelijke Waarborgfonds bleven echter onbeantwoord.

12 september 2023

Trage analyse bodemdaling

De bodem in het Groningse Zuidwending daalt door zoutwinning sneller dan verwacht. In de periode 2008-2025 zal de bodem niet 3 centimeter dalen, maar 5,3 cm. De snellere daling werd al in 2021 gemeten, maar kwam pas recent aan het licht. Het betrokken zoutwinbedrijf, Nobian, analyseerde de metingen namelijk pas eind vorig jaar. Dat moet veel sneller, vindt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder wil dat metingen binnen 3 maanden worden geanalyseerd. 

Van Nobian wil SodM ook meer weten over 'microtrillingen' zoals eerder in toenemende mate bij Heiligerlee zijn gemeten. Nobian is gevraagd nader onderzoek te doen naar zulke micro-seismische activiteit. Die zou kunnen wijzen op minder stabiele cavernes. 

29 augustus 2023

Procesbegeleider in Haaksbergen

Oud-Kamerlid Han ten Broeke, zelf afkomstig uit Haaksbergen, is aangesteld als procesbegeleider inzake de beoogde zoutwinning bij Haaksbergen. Hij moet proberen de spanningen weg te nemen die zijn ontstaan tussen bewoners, gemeenteraad en college van B&W. Ten Broeke is aangesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens.

Voor de zomer werd oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes al naar Haaksbergen gestuurd, als 'verkenner'. Ook hij was tot grote verrassing van de raad door het ministerie van EZK gevraagd te bemiddelen. Aanleiding was het voornemen van de gemeente de benodigde 'Verklaring van geen bedenkingen' te weigeren. De besluitvoming daarover is nu over de zomervakantie heen getild.

10 juli 2023

SodM wil 'LCA' van cavernesysteem

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt steeds meer aspecten van mijnbouwactiviteiten in ogenschouw. Dat wordt duidelijk uit vrijgegeven stukken rond de mogelijke zoutwinning bij Haaksbergen. De toezichthouder kijkt niet meer alleen naar een veilige winning, maar wil een complete 'Life Cycle Analyse' (LCA) van zowel de winningsfase als de periode van nazorg. "Juist bij zoutwinning in diepe en/of hoge cavernes is bekend dat er onzekerheden zijn over de wijze van afsluiten en de daarmee in samenhangende nazorg."

Niet alleen individuele cavernes, ook (interactie tussen) meerdere cavernes als samenhangend systeem worden daarbij getoetst, inclusief risico’s en mogelijke beheersmaatregelen. De LCA moet bovendien boven- én ondergrondse effecten meenemen, én inzicht geven in eventuele toepassingen voor het gebruik van de cavernes na de zoutwinning, zoals ondergrondse energieopslag. 

08 juli 2023

Toch trillingen bij zoutwinning

De aanname dat bodemtrillingen ten gevolge van pekelwinning uiterst onwaarschijnlijk zijn, is achterhaald. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies uit 2021, dat vanwege de ontwikkelingen rond zoutwinning in Haaksbergen openbaar is geworden. Met behulp van micro-seismische monitoringsnetwerken "zijn lichte trillingen gedetecteerd rond en boven de cavernes in andere locaties in Nederland waar zout gewonnen wordt, met name in Twenthe-Rijn, Heiligerlee en Zuidwending", schrijft SodM. 

Het advies vervolgt: "Primair wordt de (micro-)seismiciteit gemonitord om de cavernestabiliteit in de gaten te houden. De gemeten trillingen zijn relatief licht vergeleken met de aardbevingen bij gaswinning, maar ook een stuk ondieper." Op advies van 'verkenner' Bernard Wientjes zijn nog veel meer eerder geheime stukken rond de zoutwinning Haaksbergen vrijgegeven. 

29 juni 2023

Staatssecretaris omzeilt zorgen

In Haaksbergen leeft weerstand tegen verdere zoutwinning. Toch kreeg 'verkenner' Bernard Wientjes als taak "te onderzoeken of er ruimte en vertrouwen is voor winning van zout." 

Die vraag laat staatssecretaris Vijlbrief echter onbeantwoord in zijn brief waarin hij schrijft dat eventuele zoutwinning in Haaksbergen veilig kan plaatsvinden door de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te volgen. Zoutproducent Nobian moet wel beter uitleggen hoe de lege zoutcavernes op termijn veilig kunnen worden gesloten. Maar aan de kernvraag, of je als streek sowieso cavernes onder je wilt, gaat de bewindsman voorbij.

Een "stabiele situatie op de lange termijn" waarborgen kán, stelt SodM. Vanaf de zijlijn in Harlingen denken wij echter dat  ook de principevraag een antwoord verdient nu omwonenden zich zorgen maken over verzakkingen en aardbevingen.

28 juni 2023

'Maak geheime stukken openbaar'

De gemeente Haaksbergen wil geen zoutwinning meer. B&W wil een 'Verklaring van geen bedenkingen' voor een nieuwe concessie daarom weigeren. Het kabinet legt zich daar nog niet bij neer: oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes gaat als 'verkenner' naar Haaksbergen. In zijn eerste advies roept hij het ministerie van EZK op om geheime stukken over de veiligheid van de zoutwinning openbaar te maken, meldt RTV Oost. Mogelijk betreffen die de opslag van waterstof. 

Wientjes vraagt het ministerie volledig opening van zaken te geven over de veiligheidsrisico's van zoutwinning, ook als het gaat om geheime stukken van Staatstoezicht op de Mijnen, onderzoeksbureau TNO en de Technische commissie bodembeweging. Hij adviseert verder om "specifiek voor de acht cavernes in Haaksbergen de opslag van waterstof (en andere stoffen) nu en in de toekomst uit te sluiten".

08 juni 2023

Haaksbergen blijft bij weigering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen stellen de gemeenteraad voor het eerdere standpunt, om te weigeren een 'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven, te handhaven. Dat zou een einde maken aan de zoutwinning in de gemeente door zoutwinner Nobian, want voor het ministerie van EZK is zo'n Verklaring noodzakelijk om een concessie voor verdere winning af te geven.

Woordvoerder Jorn van der Meer van Nobian stelt dat geen schade door de zoutwinning te verwachten is. Maar Haaksbergen kampt nog met de effecten van de eerdere winning, zoals bodemdaling en diesellekkages. "Niet is geborgd dat geen sprake is van bodemdaling door het ontwikkelen van cavernes en het winnen van zout", schrijft het College van B en W. Wanneer de gemeenteraad instemt en de situatie niet verandert komt in Hengelo een van de grootste zoutfabrieken in Europa binnen twee jaar stil te liggen.

20 mei 2023

"Zorgen over schade" blijven

"In het Friese Harlingen wordt zout gewonnen en daardoor daalt de bodem", zo berichtte RTL Nieuws vanavond. "Bewoners maken zich daar zorgen over, want in Groningen hebben ze gezien hoe dat tot verzakkingen, scheuren en een hoop ellende kan leiden. Daarom doen ze nu zelf metingen, om in de gaten te houden of het misgaat. Maar dan moeten die metingen wel serieus worden genomen."

Mocht onverhoopt toch schade ontstaan, "dan willen ze de metingen gebruiken als bewijs", aldus de reportage. "Toch lijkt er een kink in de kabel te zitten. De Commissie Mijnbouwschade, die schade vergoedt, wil en mag het meetnet niet keuren. En dat zorgt voor onrust onder bewoners in Harlingen. Die zijn bang dat wanneer er daadwerkelijk schade komt in de toekomst, de metingen als 'onbruikbaar' worden gezien." Bekijk de nieuwsuitzending hier. Het item over Harlingen start vanaf 14:45.

17 mei 2023

"Een interessant gesprek voor ú"

Van vele honderden schademeldingen wees de Commissie Mijnbouwschade de afgelopen jaren geen enkele toe. Ze erkent dat de huidige afspraken om burgers te ontzorgen onvoldragen zijn en dat schademelders zich "vaak heel verloren voelen", aldus commissielid Drijver vanochtend. De Commissie "worstelt daarmee" maar heeft geen intentie aan verbetering bij te dragen, bleek vandaag bij een kennismaking met de Vaste kamercommissie EZK. 

In een brief aan de kamercommissie zetten wij een aantal van de onvolkomenheden op een rijtje. Diverse Kamerleden zoals Caroline van der Plas (BBB) legden die vandaag voor. Sandra Beckerman (SP) vroeg de commissieleden op papier te zetten waar volgens de commissie nu de omissies zitten. Ook zij kreeg de bal terug: "Dat is een interessant gesprek voor u om te voeren met de staatssecretaris die de protocollen maakt." Een videoverslag van de bijeenkomst is hier te zien.

05 mei 2023

Opnieuw landelijke publiciteit

De situatie rond het Aanvullend Meetnet in onze binnenstad verkeert nog in een impasse. Tot nu toe blijkt het namelijk niet mogelijk de metingen, die door alle plaatselijk betrokken partijen worden ondersteund, als valide bewijs door het rijk erkend te krijgen. 

Na de Harlinger Courant en het Algemeen Dagblad besteedde afgelopen week Een Vandaag aandacht aan de patstelling in Harlingen. Vandaag kwam ook RTL Nieuws opnamen maken. De crew filmde de meetapparatuur aan de Zoutsloot en interviewde daar Jarig Langhout. Die verwoordde opnieuw dat de Tweede Kamer uitdrukkelijk aan de minister van EZK heeft gevraagd burgers te ontzorgen, nu we in Groningen maar ook in Wijnaldum hebben gezien hoe frustrerend de bestaande benadering van mijnbouwschade uitpakt. De Commissie Mijnbouwschade biedt wat dat betreft nog niet de gevraagde verbetering. 

26 april 2023

EenVandaag naar de kelder

In het kielzog van het Algemeen Dagblad wilde ook EenVandaag meer weten over het toetsingskader dat onze stichting met steun van gemeente, provincie en waterschap samen met Frisia Zout gaat ontwikkelen. Waarom draagt het rijk, als concessieverlener, niet zorg voor een geaccepteerde nulmeting, wanneer ergens mijnbouw plaatsvindt? En waar wringt de schoen bij de Commissie Mijnbouwschade?

AVRO/TROS-verslaggeefster Laura Kors reed naar Harlingen om in een kelder op de Zoutsloot met eigen ogen de meetapparatuur te gaan bekijken. Ze interviewde de bewoonster, Karla Hopman, en adviseur van de SBHH Chris Elsinga. "Met gemeente, provincie, waterschap en Frisia Zout samen hebben wij dit meetnet aangelegd en juist de Commissie die in het leven is geroepen om burgers te ontzorgen, die wil niet zeggen: jullie meten dit goed".
Beluister hier de bijdrage zoals die werd uitgezonden op NPO radio 1.

25 april 2023

Toetsingskader in het nieuws

Het Algemeen Dagblad heeft het nieuws opgepikt dat Harlingen zelf een toetsingskader voor schade door zoutwinning gaat optuigen. 

"Wij zoeken altijd naar de dialoog", zegt voorzitter van de SBHH Jarig Langhout. "En op basis daarvan is de Pilot Harlingen tot stand gekomen: een vruchtbare samenwerking met gemeente, Wetterskip, provincie en Frisia Zout, waarbij de veiligheid van de burger en de stad centraal staan. Al sinds eind 2020 zijn we ook met de Commissie Mijnbouwschade voortdurend in contact, met als gemeenschappelijk doel 'het ontzorgen van burgers'. Helaas komen we ondanks een reeks ontmoetingen en andere contacten niet vooruit. In december kaartten we dat knelpunt aan bij staatssecretaris Vijlbrief. Met hem hadden we een prettige en openhartige gedachtewisseling, maar zijn recente brief brengt ons inhoudelijk niet verder. Vandaar nu deze stap, maar wij blijven graag met alle partijen in gesprek."

17 april 2023

SBHH: eigen Harlinger toetsingskader

De SBHH ontwikkelt samen met Frisia Zout een eigen toetsingskader voor vergoeding van schade door zoutwinning. "Na de brief van staatssecretaris Vijlbrief zien wij geen andere oplossing", zegt voorzitter Jarig Langhout. "We meten in Harlingen met 5 partijen op een ongekend precieze schaal de bodembeweging. De overheid financiert dat, maar weigert tegelijkertijd te zeggen of de meetdata volstaan om eventuele schade toe te wijzen. Ondanks de eensgezinde aanpak van mijnbouwer, burgers, gemeente, provincie en waterschap blijven we dan toch tientallen jaren in onzekerheid zitten. Groningen herhaalt zich hier."

Harlingen kan niet anders dan het rijk dan maar te passeren, stelt Langhout. "Inwoners kunnen straks rechtstreeks bij Frisia terecht. Die heeft al toegezegd op grond van het eigen, Harlinger toetsingskader alle schade te vergoeden." Afgesproken is dat de regeling eind 2023 klaar moet zijn.

21 maart 2023

Waterstof in Friese zoutcavernes?

In het vandaag gepubliceerde jaarplan 2023 kijkt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ook al verder de toekomst in. "Met de expansie van de windparken op zee, komt ook de noodzaak van grootschalige energieopslag steeds dichterbij. De opslag van waterstof in zoutcavernes ligt in termen van haalbaarheid het dichtste bij." In Groningen liggen al veel cavernes, maar SodM vindt het niet vanzelfsprekend dat tientallen nieuwe cavernes voor waterstofopslag aangelegd gaan worden in een provincie "waar het vertrouwen in mijnbouw en overheid fors gedaald is". Zijn cavernes in Fryslân een alternatief? SodM zet in op iets anders, te weten "grootschalige waterstofopslag onder de Noordzee, waar de windparken zich bevinden waarvan de elektriciteit omgezet kan worden in waterstof."

Verder focust SodM op veiligheid van de volledige levensduur van nieuwe én oude cavernes: aanleggen, exploitatie én afsluiting.

15 maart 2023

Volgt Oldambt Haaksbergen?

Zoutwinningsplannen in de gemeente Haaksbergen zijn voorlopig van tafel. De gemeenteraad daar weigerde namelijk een  'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Zonder zo'n verklaring kan het rijk geen vergunning afgeven.

In een brief vragen inwoners van Winschoten de raadsleden van hun gemeente Oldambt nu hetzelfde te doen. Zoutwinner Nobian (voorheen Akzo Nobel) plande er voorlopig 12 nieuwe cavernes. De meeste daarvan liggen volgens de bewoners pal achter of naast hun erfgrens, in één geval zelfs op slechts 20 meter van een voortuin. In de open brief worden parallellen getrokken met de gaswinning, waarvan negatieve effecten lange tijd werden ontkend. De bewoners vrezen voor bodemdaling, sinkholes, lekkages en lichte aardbevingen en denken dat, net als bij gas, geld verdienen voor de overheid zwaarder weegt dan de belangen van de inwoners.

02 maart 2023

Tcbb betwijfelt zin advies Harlingen

De overheid financiert het Aanvullend Meetnet. Maar ze (c.q. de Commissie Mijnbouwschade) wil niet bevestigen dat de meetdata op termijn afdoende bewijs zijn om onverhoopte schade toe te wijzen. Welke garanties de gegevens bij schade bieden blijft daarmee onduidelijk.

Om het meetnet alsnog te valideren verwijst de Commissie naar de Mijnraad of de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De eerste gaf aan enkel EZK te adviseren bij vergunningverlening. De Tcbb echter "is graag bereid u een advies te geven over het meetnet in Harlingen" teneinde te "vermijden dat de Commissie Mijnbouwschade bij schademeldingen in de toekomst oordeelt dat de meetdata niet of onvoldoende bruikbaar zijn." Maar, wordt toegevoegd, een Tcbb-advies [...] biedt geen zekerheid over hoe de Commissie Mijnbouwschade in de toekomst met de meetdata zal omgaan." Of een advies wel zinvol is, betwijfelt de Tcbb dus. Wordt vervolgd...

13 februari 2023

Zware klap voor Nobian

Staatssecretaris Vijlbrief geeft zoutproducent Nobian geen vergunning voor verdere zoutwinning in Twente. De noodzakelijke  ‘verklaring van geen bedenkingen’ ontbreekt namelijk. De gemeente Haaksbergen weigerde eind oktober zo'n verklaring af te geven. De vergunning voor de zoutwinning is verder helemaal een aangelegenheid voor het rijk; enkel over de verklaring heeft de gemeente wat te zeggen. Haaksbergen is voor zover bekend de eerste gemeente die de verklaring weigert; de gemeenteraad van Harlingen durfde die stap 10 jaar geleden niet aan toen Oud Harlingen voorstelde éérst waarborgen over de veiligheid van de stad te vragen.

Zout- en chemiebedrijf Nobian legt zich niet neer bij de situatie en blijft naar eigen zeggen met raadsleden en college in gesprek. Nobian deed eerder al vérgaande concessies, zoals permanente monitoring, een schadefonds en compensatie voor de gemeenschap. 

06 februari 2023

Mijnraad legt de bal terug

Vorige zomer schreef de Leeuwarder Courant: "Mocht er toch iets verzakken door zoutwinning, dan is half Harlingen vast opgemeten als bewijs. Maar heeft het wel zin?" De vraag volgde op de opstelling van de Commissie Mijnbouwschade, die niet wil zeggen of de metingen in Harlingen optimaal bruikbaar zijn om schadeclaims af te handelen. Ze verwees voor zo'n oordeel naar de Mijnraad.

De Mijnraad legde de bal vandaag echter weer terug: “De taak van de Mijnraad is het adviseren van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. We zijn niet toegerust om vragen van burgers (...) te beantwoorden."

In december kaartte de SBHH de patstelling rond de validatie van de metingen aan bij staatssecretaris Vijlbrief. Die beloofde de Tweede Kamer eerder desnoods een nieuwe nulmeting te doen. Het wachten is nu op een antwoord van zijn kant.

30 januari 2023

Verschillen tussen schade-experts?

Rapporten van schade-experts inzake de Groninger aardbevingsschade vertonen "onverklaarbare verschillen". Bij twee-onder-een-kapwoningen wordt schade aan het ene huis bijvoorbeeld wél als mijnbouwschade erkend, en die aan het buurhuis niet. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de experts inhuurt, kan echter niet zeggen of sommige bureaus een oorzakelijk verband met de gaswinning (veel) vaker afwijzen dan andere. Is er geen relatie, dan wordt geen schade uitgekeerd. Het IMG onderzocht de verschillen wel, maar zegt de gebruikte informatie niet te kunnen vinden. Daarom diende de SBHH nu een Woo-verzoek in (Wet Open Overheid). 

Voor Harlingen zijn deze verschillen en hun oorzaak relevant. Eén van de 'Groninger' bureaus - 10BE - gaat op termijn namelijk mogelijk ook schades door zoutwinning in Harlingen beoordelen, als vast expertbureau van de Commissie Mijnbouwschade.

24 januari 2023

Waterstof in zoutcavernes?

Bij het ontwikkelen van nieuwe zoutcavernes moet er, waar technisch en financieel mogelijk, rekening mee worden gehouden dat deze cavernes in de toekomst ingezet kunnen worden voor opslag van waterstof. Dat is één van de zaken die het kabinet in de aangepaste Mijnbouwwet wil regelen. Mogelijk is dit ook van toepassing op de cavernes die Frisia nog bij Harlingen kan aanleggen.

Energieopslag gaat bij de robuustheid van het toekomstig energiesysteem in Nederland een belangrijke rol spelen. Het (her)gebruik van geschikte zoutwinlocaties wordt daarmee een zaak van van nationaal belang. Daarvoor moeten nog wel toetsingscriteria worden ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld nog vragen over de grootte van een caverne en afstanden tot andere ondergrondse activiteiten. In het eerste kwartaal van 2023 komt het kabinet met een visie over de toekomst van zoutwinning in Nederland. 

22 januari 2023

Zout als 'nationaal belang'?

Staatssecretaris Vijlbrief werkt aan een aanpassing van de Mijnbouwwet. Maar  het doorvoeren van wetswijzigingen kost gewoonlijk meerdere jaren. Daarom wil de bewindsman op basis van artikel 49 van de Mijnbouwwet bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) bijvoorbeeld nadere regels stellen voor het opsporen en winnen van delfstoffen. Via zo'n algemene maatregel kan dat namelijk veel sneller.

Wat zoutwinning betreft overweegt het kabinet onder meer de productie van zout als grondstof voor de chemische industrie tot een zaak van nationaal belang te verklaren. Dit vanwege onder meer de betekenis ervan als essentiële grondstof voor de chemische industrie in Nederland en Noordwest-Europa, en voor producten die nodig zijn voor de energietransitie zoals windmolens, batterijen en isolatiemateriaal en in koude winters ook voor de verkeersveiligheid.

20 januari 2023

Beter gedragen mijnbouw

Staatssecretaris Vijlbrief wil in gesprek met de Tweede Kamer over een betere maatschappelijke inbedding van mijnbouw. “Iedereen maakt gebruik van energie en grondstoffen uit onze bodem en dat zal zo blijven", aldus de staatssecretaris. "Wel verandert er veel de komende jaren. Er moet eerder en beter met omwonenden gesproken worden over wat er waar mogelijk is.”

Afspraken met de omgeving over de realisatie, de exploitatie en het opruimen na het beëindigen van het project worden voorwaarde voor nieuwe mijnbouwactiviteiten, wil de bewindsman. Deze plannen moeten worden opgesteld in overleg met omwonenden, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale bestuurders en mijnbouwbedrijven. Ook zouden de opbrengsten deels moeten terugvloeien naar de regio. Dat laatste sluit aan op een oproep van de Friese gedeputeerde Friso Douwstra, die hier eerder al voor pleitte.

06 januari 2023

Schadebeoordeling onder de loep

Hoewel het doel van de SBHH is schade te voorkómen, kijkt de stichting toch ook naar de manier waarop schades worden afgehandeld. In Groningen werd de afhandeling van schademeldingen tijdelijk stilgelegd vanwege "onverklaarbare verschillen" tussen de adviesrapporten over schademeldingen.

Een eerste analyse wees uit dat slechts een paar procent van de verschillen tussen adviesrapporten te herleiden was naar de omvang van de woning en het type woning. Driekwart van de verschillen kon niet worden verklaard. “De resultaten lijken erop te wijzen dat er samenhang is tussen het percentage causale schades en factoren gerelateerd aan de opname en beoordeling door een van de vier expertisebureaus.”
De SBHH probeert nu duidelijk te krijgen of inderdaad bepaalde bureaus het verband tussen mijnbouw en schade substantieel vaker toe- of afwijzen dan andere.