23 maart 2021

Weer deel meetnet gereed

In opdracht van Frisia Zout zijn vandaag tiltmeters geplaatst in kelders van huizen op de Rommelhaven en de Zoutsloot. Eerder werden al op diverse plekken in de stad peilbuizen in de grond aangebracht. Aanstaande donderdag wordt als laatste fase begonnen met werkzaamheden bij de visafslag, de Fabrieksstraat en de William Boothstraat. 

Onder andere door benodigde vergunningen en de lange levertijd van gespecialiseerde apparatuur vraagt de aanleg van het meetnet meer tijd dan eerder werd verwacht. Het duurt echter nog jaren voordat de bodemdaling door de zoutwinning Harlingen vanuit zee begint te naderen. Volgens Frisia Zout zal de invloed van bodemdaling door de zoutwinning op de stad verwaarloosbaar klein zijn.

11 maart 2021

LC: schade bij zoutwinning

Volgens de Leeuwarder Courant heeft de zoutproductie van Frisia enkele dagen stilgelegen nadat een groot brok zout afbrokkelde en een stuk pijp in de caverne beschadigde. Een en ander gebeurde medio februari al. In het verleden kampte Frisia bij de winning bij Wijnaldum vaker met dit probleem. 

De kapotte pijp is afgesneden, en via een tijdelijke boortoren is een nieuw stuk pijp aangebracht. De schade loopt in de tonnen maar is ingecalculeerd, aldus Frisia, omdat dit soort incidenten inherent is aan oplosmijnbouw. Door heet water in te brengen wordt een holte in de zoutlaag gemaakt, waarna het zoute water omhoog wordt gepompt. Op kilometers diepte is de stabiliteit van de wanden en het plafond van de caverne niet 100% te sturen.

18 februari 2021

Zoutkruip: enkel tijdens de zondvloed?

In het Reformatorisch Dagblad is een discussie losgebarsten over de effecten van de zoutwinning bij Barradeel. Volgens ingenieur Stef J. Heerema, in een artikel van 21 januari, is de zoutlaag een vast gesteente. Dat zout kan onder hoge druk kan gaan 'kruipen' is naar zijn mening onjuist.
Student aardwetenschappen en filosofie aan de Universiteit Utrecht Willem Jan Blom bekritiseerde Heerema's stelling eind januari in een blog. Samen met structureel geoloog Nico Hardebol (werkzaam voor SodM) en Jan van Herk (oud-beleidsadviseur delfstofwinning van het ministerie van EZK) reageerde hij vervolgens in de krant van 11 februari. Vandaag kwam daarop een weerwoord in dezelfde krant. Volgens Heerema kwam zoutvloei alleen voor tijdens de zondvloed.

12 februari 2021

Commissie Mijnbouwschade op gang

Sinds de nieuwe landelijke Commissie Mijnbouwschade op 1 juli 2020 actief werd zijn er (tot en met 31 januari 2021) 218 schades gemeld. De Commissie moet burgers duidelijkheid en eenduidigheid bieden wat betreft afhandeling van schade door mijnbouw. Dat lukt nog niet: 154 meldingen werden doorgestuurd naar een ander schadeloket. 

De Commissie besloot van de resterende 64 meldingen er 6 niet te behandelen, bijvoorbeeld omdat de schade meer dan 12 maanden voor de schademelding was ontstaan. 13 schademelders trokken hun melding na contact met de Commissie in. 
Op dit moment zijn 37 meldingen in behandeling. Bij 21 schadeadressen heeft een externe deskundige de schade opgenomen. 

06 februari 2021

Waddenmanifest: 'Stop zoutwinning'

Ruim 35 gemeentelijke, provinciale en waterschapsfracties willen dat de Tweede Kamer en het kabinet niet langer toestaan dat er in het Waddengebied naar gas en zout wordt geboord. Ze presenteerden vandaag een Waddenmanifest waarin onder meer wordt gesteld dat 'de winning van delfstoffen de natuurlijke processen in het Waddengebied in gevaar brengt en zorgt voor bodemdaling op land en in de Waddenzee’.
De ondertekenaars hekelen dat het ministerie van EZK tegen de wil van de noordelijke Provinciale Staten vergunningen verleent aan bedrijven met mijnbouwplannen in het Waddengebied. Ze vragen Den Haag daarom geen nieuwe vergunningen meer voor de Wadden te verstrekken. (Foto: Partij van de Arbeid Statenfractie Fryslân)

04 februari 2021

Hoe SodM de bodemdaling volgt

De bodemdaling door de zoutwinning onder de Waddenzee gaat zich de komende jaren steeds verder richting Harlingen uitstrekken. Daarom volgen wij de ontwikkelingen buitendijks al nauwgezet. Datzelfde doet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De dienst maakt weliswaar deel uit van het Ministerie van EZK, maar is zich onder leiding van de huidige inspecteur-generaal als een kritische, onafhankelijk toezichthouder richting de mijnbouwbedrijven gaan opstellen. 

Hoe het toezicht vorm krijgt is nu op een rijtje gezet. Lees hier wat het Staatstoezicht recent publiceerde over de gas- en de zoutwinning, de monitoring van de daling van de diepe ondergrond en de werking van het 'hand aan de kraan'-principe.

28 januari 2021

Schadeprotocol nog niet definitief

Per 1 december 2020 zou de landelijke Commissie Mijnbouwschade óók schades als gevolg van zoutwinning gaan afhandelen. Die datum is niet gehaald, omdat nog aan het schadeprotocol wordt gesleuteld. Gemeenten, provincies en ook belangengroepen als de onze leverden tientallen pagina's commentaar aan.

Het 'zoutschadeprotocol' is een aangepast 'gasprotocol', terwijl oorzaak en effecten heel anders zijn bij zoutwinning. In 3  inspraakronden heeft de SBHH er alles aan gedaan het ministerie tot aanpassingen te bewegen, zoals het openstellen van de regeling voor schade aan kerken, bruggen, dijken, scholen e.d. Het lijkt er echter niet op dat het definitieve schadeprotocol wezenlijk anders zal zijn dan de versie die al in april 2020 rondging. 

26 januari 2021

Inzichten bodemdaling achterhaald

Onderzoeksrapporten over de bodemdaling bij Wijnaldum bevatten onjuiste conclusies. Dat wordt duidelijk uit een artikel in het Reformatorisch Dagblad van vandaag. Zowel ingenieursbureau Alterra als geologen van onderzoeksinstituut TNO stelden in 2006 dat de gedaalde bodem zal 'terugveren', wanneer de zoutwinning is beëindigd. De Provincie Fryslân had op dit punt om duidelijkheid gevraagd vanwege twijfel over onderzoeksgegevens.

Volgens de krant blijkt nu dat de onderzoekers de provincie foutief informeerden: de bodemdaling is toch blijvend. PvdA-kamerlid Nijboer wil nu van minister Van 't Wout van EZK weten welke gevolgen de nieuwe inzichten hebben voor gebouwen, natuur en waterhuishouding in het gebied. 

20 januari 2021

SodM: hoe kan het beter?

Kan het Staatstoezicht op de Mijnen positief bijdragen aan het contact tussen mijnbouwers en hun omgeving? Die vraag staat centraal in een klein onderzoek dat SodM momenteel laat uitvoeren. Specifieke vragen zijn onder andere op welke manier burgervragen het beste afgehandeld kunnen worden, en hoe en wanneer informatie zo proactief mogelijk met de omgeving van een mijnbouwactiviteit gedeeld kan worden.

Het verbeteren van het omgevingsmanagement is allereerst aan de mijnbouwbedrijven en het ministerie van EZK dat de concessies verleent. De SBHH is niettemin positief over het onderzoek van SodM en heeft gisteren dan ook graag meegewerkt aan een uitgebreid interview. Er valt immers nog veel te winnen.