21 maart 2023

Waterstof in Friese zoutcavernes?

In het vandaag gepubliceerde jaarplan 2023 kijkt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ook al verder de toekomst in. "Met de expansie van de windparken op zee, komt ook de noodzaak van grootschalige energieopslag steeds dichterbij. De opslag van waterstof in zoutcavernes ligt in termen van haalbaarheid het dichtste bij." In Groningen liggen al veel cavernes, maar SodM vindt het niet vanzelfsprekend dat tientallen nieuwe cavernes voor waterstofopslag aangelegd gaan worden in een provincie "waar het vertrouwen in mijnbouw en overheid fors gedaald is". Zijn cavernes in Fryslân een alternatief? SodM zet in op iets anders, te weten "grootschalige waterstofopslag onder de Noordzee, waar de windparken zich bevinden waarvan de elektriciteit omgezet kan worden in waterstof."

Verder focust SodM op veiligheid van de volledige levensduur van nieuwe én oude cavernes: aanleggen, exploitatie én afsluiting.

15 maart 2023

Volgt Oldambt Haaksbergen?

Zoutwinningsplannen in de gemeente Haaksbergen zijn voorlopig van tafel. De gemeenteraad daar weigerde namelijk een  'Verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Zonder zo'n verklaring kan het rijk geen vergunning afgeven.

In een brief vragen inwoners van Winschoten de raadsleden van hun gemeente Oldambt nu hetzelfde te doen. Zoutwinner Nobian (voorheen Akzo Nobel) plande er voorlopig 12 nieuwe cavernes. De meeste daarvan liggen volgens de bewoners pal achter of naast hun erfgrens, in één geval zelfs op slechts 20 meter van een voortuin. In de open brief worden parallellen getrokken met de gaswinning, waarvan negatieve effecten lange tijd werden ontkend. De bewoners vrezen voor bodemdaling, sinkholes, lekkages en lichte aardbevingen en denken dat, net als bij gas, geld verdienen voor de overheid zwaarder weegt dan de belangen van de inwoners.

02 maart 2023

Tcbb betwijfelt zin advies Harlingen

De overheid financiert het Aanvullend Meetnet. Maar ze (c.q. de Commissie Mijnbouwschade) wil niet bevestigen dat de meetdata op termijn afdoende bewijs zijn om onverhoopte schade toe te wijzen. Welke garanties de gegevens bij schade bieden blijft daarmee onduidelijk.

Om het meetnet alsnog te valideren verwijst de Commissie naar de Mijnraad of de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De eerste gaf aan enkel EZK te adviseren bij vergunningverlening. De Tcbb echter "is graag bereid u een advies te geven over het meetnet in Harlingen" teneinde te "vermijden dat de Commissie Mijnbouwschade bij schademeldingen in de toekomst oordeelt dat de meetdata niet of onvoldoende bruikbaar zijn." Maar, wordt toegevoegd, een Tcbb-advies [...] biedt geen zekerheid over hoe de Commissie Mijnbouwschade in de toekomst met de meetdata zal omgaan." Of een advies wel zinvol is, betwijfelt de Tcbb dus. Wordt vervolgd...

13 februari 2023

Zware klap voor Nobian

Staatssecretaris Vijlbrief geeft zoutproducent Nobian geen vergunning voor verdere zoutwinning in Twente. De noodzakelijke  ‘verklaring van geen bedenkingen’ ontbreekt namelijk. De gemeente Haaksbergen weigerde eind oktober zo'n verklaring af te geven. De vergunning voor de zoutwinning is verder helemaal een aangelegenheid voor het rijk; enkel over de verklaring heeft de gemeente wat te zeggen. Haaksbergen is voor zover bekend de eerste gemeente die de verklaring weigert; de gemeenteraad van Harlingen durfde die stap 10 jaar geleden niet aan toen Oud Harlingen voorstelde éérst waarborgen over de veiligheid van de stad te vragen.

Zout- en chemiebedrijf Nobian legt zich niet neer bij de situatie en blijft naar eigen zeggen met raadsleden en college in gesprek. Nobian deed eerder al vérgaande concessies, zoals permanente monitoring, een schadefonds en compensatie voor de gemeenschap. 

06 februari 2023

Mijnraad legt de bal terug

Vorige zomer schreef de Leeuwarder Courant: "Mocht er toch iets verzakken door zoutwinning, dan is half Harlingen vast opgemeten als bewijs. Maar heeft het wel zin?" De vraag volgde op de opstelling van de Commissie Mijnbouwschade, die niet wil zeggen of de metingen in Harlingen optimaal bruikbaar zijn om schadeclaims af te handelen. Ze verwees voor zo'n oordeel naar de Mijnraad.

De Mijnraad legde de bal vandaag echter weer terug: “De taak van de Mijnraad is het adviseren van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. We zijn niet toegerust om vragen van burgers (...) te beantwoorden."

In december kaartte de SBHH de patstelling rond de validatie van de metingen aan bij staatssecretaris Vijlbrief. Die beloofde de Tweede Kamer eerder desnoods een nieuwe nulmeting te doen. Het wachten is nu op een antwoord van zijn kant.

30 januari 2023

Verschillen tussen schade-experts?

Rapporten van schade-experts inzake de Groninger aardbevingsschade vertonen "onverklaarbare verschillen". Bij twee-onder-een-kapwoningen wordt schade aan het ene huis bijvoorbeeld wél als mijnbouwschade erkend, en die aan het buurhuis niet. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat de experts inhuurt, kan echter niet zeggen of sommige bureaus een oorzakelijk verband met de gaswinning (veel) vaker afwijzen dan andere. Is er geen relatie, dan wordt geen schade uitgekeerd. Het IMG onderzocht de verschillen wel, maar zegt de gebruikte informatie niet te kunnen vinden. Daarom diende de SBHH nu een Woo-verzoek in (Wet Open Overheid). 

Voor Harlingen zijn deze verschillen en hun oorzaak relevant. Eén van de 'Groninger' bureaus - 10BE - gaat op termijn namelijk mogelijk ook schades door zoutwinning in Harlingen beoordelen, als vast expertbureau van de Commissie Mijnbouwschade.

24 januari 2023

Waterstof in zoutcavernes?

Bij het ontwikkelen van nieuwe zoutcavernes moet er, waar technisch en financieel mogelijk, rekening mee worden gehouden dat deze cavernes in de toekomst ingezet kunnen worden voor opslag van waterstof. Dat is één van de zaken die het kabinet in de aangepaste Mijnbouwwet wil regelen. Mogelijk is dit ook van toepassing op de cavernes die Frisia nog bij Harlingen kan aanleggen.

Energieopslag gaat bij de robuustheid van het toekomstig energiesysteem in Nederland een belangrijke rol spelen. Het (her)gebruik van geschikte zoutwinlocaties wordt daarmee een zaak van van nationaal belang. Daarvoor moeten nog wel toetsingscriteria worden ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld nog vragen over de grootte van een caverne en afstanden tot andere ondergrondse activiteiten. In het eerste kwartaal van 2023 komt het kabinet met een visie over de toekomst van zoutwinning in Nederland. 

22 januari 2023

Zout als 'nationaal belang'?

Staatssecretaris Vijlbrief werkt aan een aanpassing van de Mijnbouwwet. Maar  het doorvoeren van wetswijzigingen kost gewoonlijk meerdere jaren. Daarom wil de bewindsman op basis van artikel 49 van de Mijnbouwwet bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) bijvoorbeeld nadere regels stellen voor het opsporen en winnen van delfstoffen. Via zo'n algemene maatregel kan dat namelijk veel sneller.

Wat zoutwinning betreft overweegt het kabinet onder meer de productie van zout als grondstof voor de chemische industrie tot een zaak van nationaal belang te verklaren. Dit vanwege onder meer de betekenis ervan als essentiële grondstof voor de chemische industrie in Nederland en Noordwest-Europa, en voor producten die nodig zijn voor de energietransitie zoals windmolens, batterijen en isolatiemateriaal en in koude winters ook voor de verkeersveiligheid.

20 januari 2023

Beter gedragen mijnbouw

Staatssecretaris Vijlbrief wil in gesprek met de Tweede Kamer over een betere maatschappelijke inbedding van mijnbouw. “Iedereen maakt gebruik van energie en grondstoffen uit onze bodem en dat zal zo blijven", aldus de staatssecretaris. "Wel verandert er veel de komende jaren. Er moet eerder en beter met omwonenden gesproken worden over wat er waar mogelijk is.”

Afspraken met de omgeving over de realisatie, de exploitatie en het opruimen na het beëindigen van het project worden voorwaarde voor nieuwe mijnbouwactiviteiten, wil de bewindsman. Deze plannen moeten worden opgesteld in overleg met omwonenden, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale bestuurders en mijnbouwbedrijven. Ook zouden de opbrengsten deels moeten terugvloeien naar de regio. Dat laatste sluit aan op een oproep van de Friese gedeputeerde Friso Douwstra, die hier eerder al voor pleitte.

06 januari 2023

Schadebeoordeling onder de loep

Hoewel het doel van de SBHH is schade te voorkómen, kijkt de stichting toch ook naar de manier waarop schades worden afgehandeld. In Groningen werd de afhandeling van schademeldingen tijdelijk stilgelegd vanwege "onverklaarbare verschillen" tussen de adviesrapporten over schademeldingen.

Een eerste analyse wees uit dat slechts een paar procent van de verschillen tussen adviesrapporten te herleiden was naar de omvang van de woning en het type woning. Driekwart van de verschillen kon niet worden verklaard. “De resultaten lijken erop te wijzen dat er samenhang is tussen het percentage causale schades en factoren gerelateerd aan de opname en beoordeling door een van de vier expertisebureaus.”
De SBHH probeert nu duidelijk te krijgen of inderdaad bepaalde bureaus het verband tussen mijnbouw en schade substantieel vaker toe- of afwijzen dan andere.