27 november 2020

EZK: winningsvergunning voldoet

Minister Wiebes schrijft de Tweede Kamer dat de winningsvergunning van Frisia volstaat. De Waddenvereniging wilde een herziening nu de winning ca. 260 m van de geplande plek plaatsvindt. "Er is echter met een onzekerheidsband aangegeven waar de caverne gevormd gaat worden", laat de minister weten. "Het Staatstoezicht geeft aan dat de nu gestarte caverne zich binnen deze onzekerheidsband bevindt. Derhalve is van een wijziging van het winningsplan geen sprake."

Frisia hoopt uit de caverne 16 miljoen ton zout te kunnen winnen. Dat zou wél een herzien winningsplan vragen, stelt de minister, omdat 8 a 10 miljoen ton is vergund. Lees de brief hier

25 november 2020

'Harlingen en het zout' terugluisteren

Inwoners, raadsleden en deskundigen kwamen 24 november aan het woord tijdens de RSH-uitzending 'Harlingen en het zout'. Voor de microfoon komen het eerste uur onder andere Wim Wildeboer (Wad'n Partij), Bartele Boersma (PvdA), Stephanie Geurtz (GroenLinks), burgemeester Sluiter, binnenstadbewoners Gerry Tichelaar, Willem Visser, Teatse Vogelaar en vele anderen. In het tweede uur bevraagt Simone Scheffer Frisia-directeur Durk van Tuinen, hydroloog Peter van der Gaag, veiligheidszone-bepleiter Nico Pellenbarg, Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht, EZK-beleidsmedewerker Mijnbouw Ruud Cino en Chris Elsinga van de SBHH. Luister alles terug via de site van de Pilot Harlingen.

24 november 2020

Pro-actieve inrichting Meetnet

Binnenkort gaat de landelijke Commissie Mijnbouwschade ook 'zoutschades' afhandelen. Gegevens van het Aanvullend Meetnet kunnen dan cruciaal zijn, menen de partners van de Pilot Harlingen. Daarom is de Commissie gevraagd welke gegevens het meest wenselijk zijn. 
Voorzitter Vogels laat weten nog geen meldingen van schade door zoutwinning te behandelen. "Daarnaast zien wij als onafhankelijke commissie geen rol voor ons weggelegd bij (zout)winningsplannen." De stichting gaat daarover nog graag met de Commissie in gesprek. De Pilot wil immers niet wachten tot schade ontstaat, maar alles juist van tevoren te regelen. Lees hier de brief van de Commissie Mijnbouwschade.

19 november 2020

Zoutwinningsvragen bij Omroep RSH

Dinsdagavond 24 november wijdt Omroep RSH een themauitzending aan de zoutwinning door Frisia Zout. Dat daarover veel vragen leven bleek deze week bij de gemeenteraad. Het geplande krappe uurtje informatie over de effecten van de winning liep uit tot tweeënhalf uur.

De uitzending dinsdag is van 19.00-21.00 uur. Doede van de Hoek en Simone Scheffer leggen vragen van Harlingers voor aan gasten zoals Ruud Cino van EZK, de ontwerper van het Aanvullend Meetnet Peter van der Gaag en Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volg het via www.omroeprsh.nl, de radio (106.2 Mhz) of kabel (104.1 Mhz).

16 november 2020

Gemeenteraad bespreekt zoutwinning

Woensdag 18 november vanaf 19.30 uur spreekt de gemeenteraad een uur lang over de ontwikkelingen rond de zoutwinning, tijdens een openbare informatieve commissievergadering. Aan het woord komen achtereenvolgens Durk van Tuinen (directeur Frisia Zout) over o.m. de gevolgen van de nieuwe cavernelocatie voor de bodemdalingscirkel, en het gebruik van diesel, Jarig Langhout (voorzitter Bescherming Historisch Harlingen) over de stand van zaken betreffende Pilot en Peter van der Gaag (ontwerper van het Aanvullend Meetnet voor de Harlinger binnenstad).

De bijeenkomst is voor alle inwoners thuis live te volgen en via deze link ook naderhand te zien.

13 november 2020

SBHH op Omrop Fryslân

Donderdag 12 november hield de Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat een Wetgevingsoverleg, met name over het repareren van alle schade in Groningen. Tijdens de beraadslagingen kwam ook de zoutwinning door Frisia aan de orde. Hoe wordt eventuele schade vergoed wanneer die - net zoals nu bij de steenkoolwinning in Limburg - pas tientallen jaren later ontstaat?

De SBHH vindt dat mijnbouwbedrijven al tijdens de winning een schadefonds moeten vormen. Dan kunnen burgers niet met lege handen achterblijven. Voorzitter Jarig Langhout lichtte een en ander vanochtend toe bij Omrop Fryslân (klik onderaan het nieuwsbericht op het audiofragment).

13 november 2020

Schadefondsen mijnbouw in discussie

Mijnbouwbedrijven zouden al tijdens de winning een fonds moeten vormen om schade te vergoeden, vindt de SBHH. Kamerleden van VVD, CDA en PvdA stelden dit punt 12 november aan de orde.

In antwoord op de vragen stelde minister Wiebes: 'Ik denk dat als je in Harlingen woont, dat je je best af en toe af mag vragen of je wel op termijn je schade vergoed krijgt. Wat gebeurt daar als er geen rechtsopvolger meer is? (...) dat Waarborgfonds Mijnbouwschade (...) moet gevuld worden, onder andere door partijen in de zoutsector en dat betekent dat we (...) daar arrangementen voor zullen treffen om te zorgen dat mensen daar niet ongerust over hoeven te zijn."

12 november 2020

Vergoeding 'oude' mijnbouwschade

In Den Haag wordt vandaag gesproken over schade door steenkoolwinning in Limburg, die pas 50 jaar ná de winning is ontstaan. Wie betaalt nu, aangezien de steenkoolbedrijven allang niet meer bestaan? Minister Wiebes wil alsnog een schadefonds vormen. De SBHH vindt dat Frisia al tijdens de winning een schadefonds moet vormen, zodat ook 'na-ijlende  schade' kan worden vergoed.

Minister Wiebes wil voor de afhandeling van steenkoolschade een protocol opstellen. Zo'n regeling moet maatschappelijk wel breed gedragen worden, vindt de SBHH. Met het conceptprotocol voor zoutschade is dat nog niet het geval. Hopelijk lukt het ook dit punt vandaag in het overleg aan de orde te krijgen.

01 november 2020

Inrichting Aanvullend Meetnet

Frisia Zout probeert het Aanvullend Meetnet nog voor het einde van het jaar te installeren. Het moet, bij onverhoopte schade, claims van huiseigenaren onderbouwen, of juist het ontbreken van betrokkenheid van de zoutwinning bewijzen. Nu de fysieke aanleg nabij is, komt ook de verdere inrichting van het meetnet om de hoek kijken. Wat moet de meetapparatuur precies meten, en met welke frequentie? 

De SBHH wil dat de metingen van het Aanvullend Meetnet één op één aansluiten op datgene, wat de nieuwe landelijke Commissie Mijnbouwschade (foto) nodig heeft om claims te kunnen behandelen. Daartoe ging vandaag deze brief de deur uit. 

30 oktober 2020

Nog volop discussie zoutprotocol

Op verzoek van het ministerie van EZK reageerde onze stichting deze week opnieuw op het concept-protocol voor schade bij zoutwinning. Welke claims gaat de nieuwe landelijke Commissie Mijnbouwschade wél behandelen, en welke niet? En hoe doet ze dat?

De SBHH vindt het op zichzelf gunstig dat de nieuwe Commissie met een geheel nieuwe regeling gaat werken. Daarin kan immers alle tot 2020 opgedane kennis en ervaring over zoutwinning worden verwerkt. Ook het nieuwste concept doet wat ons betreft echter nog onvoldoende recht aan het grote burgerbelang dat ermee is gemoeid. Schade aan kerken valt bijvoorbeeld nog steeds buiten de boot. Hier leest u onze reactie van vandaag.

26 oktober 2020

Minder bodemdaling door Frisia?

Vandaag behandelt de Raad van State drie zaken van de Waddenvereniging tegen minister Wiebes van EZK. Die gaf de NAM toestemming om vanachter de Friese en Groninger zeedijk (meer) gas te winnen vanonder de Waddenzee. Het gaat om de winningsplannen ‘Blija’, 'Vierhuizen-Oost' en 'Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen'.

Volgens de Waddenvereniging daalt de bodem door de gaswinning sneller dan natuurlijke sedimentatie die compenseert. Maar ook zou de minister met een te lage zeespiegelrijzing rekenen. Neemt de Raad van State dat laatste over, dan kan dat gevolgen hebben voor de gebruiksruimte voor de zoutwinning door Frisia. Uitspraak over enige maanden.  

21 oktober 2020

Uitleg Pilot Harlingen in Ternaard

Op uitnodiging van de Stichting Fêste Grûn schoof de SBHH 21 oktober digitaal aan bij een vergadering van het 'Ontzorgingsspoor Omgevingsproces Ternaard'. Fêste Grûn is tegen nieuwe gaswinning, maar probeert met de gemeente, Wetterskip, provincie Fryslân, Dorpsbelangen, LTO, Thus Wonen, NAM en dorpsbewoners toch tot extra veiligheidsafspraken bij eventuele gaswinning te komen. 

Een nieuwe Stichting Waakhûn moet de afspraken gaan controleren. Vandaar de vraag aan de SBHH hoe dit in Harlingen is geregeld. 'Ternaard' nam in navolging van de Pilot Harlingen al diverse elementen over en denkt nu bijvoorbeeld ook over een Raad van Advies. 

08 oktober 2020

Schadeprotocol kan nog steeds beter

Wanneer door zoutwinning onverhoopt toch schade ontstaat, moet die soepel worden afgehandeld. Hoe dat gebeurt wordt vastgelegd in een schadeprotocol. Het ministerie van EZK legde gemeenten, provincies en andere maatschappelijke partijen daarvan een tweede versie voor. Zij reageerden eerder al op het eerste concept. Ook de SBHH stuurde een brief vol suggesties voor verbeteringen en reisde daarna op uitnodiging van het ministerie van EZK naar Den Haag om die door te spreken. Die inzet weerspiegelt zich nog niet in de nieuwe versie. Omdat een helder en eenduidig protocol cruciaal is gaat de SBHH zich inspannen samen met andere stakeholders een vervolg te geven aan de eerdere input. Vandaag ging daarover deze brief naar het ministerie.

09 september 2020

Organisaties willen nieuwe beoordeling zoutwinning

Drie natuurorganisaties willen een nieuwe beoordeling van de zoutwinning door Frisia, nu die op een andere plek start dan eerder de bedoeling was. Dat berichtte de Leeuwarder Courant gisteren. De Waddenvereniging, Vogelbescherming en Natuurmonumenten vinden dat de winning anders verloopt dan in de vergunning staat.

In hun brief aan minister Wiebes wijzen de organisaties ook op de verwachting van Frisia, dat toch bodemdaling onder land zal ontstaan. Op grond van de eerste voorlopige prognose van de contouren lijkt dat inderdaad het geval (zie kaartje). De brief aan minister Wiebes valt hier te lezen. 

08 september 2020

Frisia start met zoutwinning

De Auditcommissie is akkoord met Frisia's nulmeting over 2019 van de Waddenzee. Daarop heeft minister Wiebes groen licht gegeven voor start van de zoutwinning. Goedkeuring van het rapport was een laatste voorwaarde vanuit de Tweede Kamer.

Frisia gaat nu beginnen een zoutcaverne te vormen op de locatie Havenmond-2 (HM-2). Het zal wel enkele maanden duren voordat de productie van zout werkelijk op gang komt. Overigens is daaraan door het Staatstoezicht op de Mijnen een eerste limiet gesteld. Van de vergunde 32 miljoen ton zout mag Frisia vooralsnog 1 miljoen ton winnen. Dat is ongeveer één jaar productie. Binnen die tijd moet Frisia duidelijk maken hoe ze de zoutputten op termijn wil achterlaten.

08 september 2020

Politieke update zoutwinning

In een brief heeft minister Wiebes de Tweede Kamer bijgepraat over de huidige zoutwinning in Nederland. Aan de orde komen onder andere:

  • de locaties waar wordt gewonnen
  • de uiteenlopende vormen van cavernes
  • het 'Hand-aan-de-kraan'-principe 
  • ontwikkelingen betreffende vergunningen
  • het gebruik van (alternatieven voor) diesel
  • de nieuwe opzet van schadeafhandeling

De complete brief is hier te lezen.

 

05 september 2020

Aandacht voor 'uitgestelde' schade

Over het 'abandonneren' (achterlaten) van mijnbouwlocaties is te weinig kennis beschikbaar. Dat concludeerde het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw in 2019. Voor de komende jaren wordt hier daarom nader onderzoek naar gedaan.

Schade kan ook ver na beëindiging van de mijnbouwactiviteit ontstaan. Huizen in Kerkrade bijvoorbeeld liepen de afgelopen jaren nog schade op, hoewel de steenkoolwinning al in 1974 stopte. Die schade - inclusief waardedaling van de panden - moet alsnog vergoed worden, oordeelde de Raad van State in april, na jarenlange juridische procedures. Het ministerie van EZK richt daar nu een schadefonds voor in. De Provincie Limburg zette zich hier jarenlang voor in. 

03 september 2020

Nader onderzoek naar zoutwinning

Buitenlandse hoogleraren en het hoofd van de Zwitserse Seismologische Dienst buigen zich binnen het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) over vraagstukken rond mijnbouw in ons land. Dit overheidsprogramma loopt sinds 2017. Met deze brief stuurde minister Wiebes eind juni een overzicht van de afgeronde en komende onderzoeken naar de Tweede Kamer.

Het KEM concludeerde dat er onvoldoende kennis is over het achterlaten van diepe zoutcavernes na de winningsperiode. Ook wordt nieuw onderzoek opgestart over bodembewegingen bij zoutcavernes (KEM-onderzoek 26). Via congressen van het KEM volgen wij de voortgang hiervan.

29 augustus 2020

Bewoners Waddenkust geïnformeerd

'Hoe komen wij aan informatie over de zoutwinning? De Harlinger Courant wordt hier niet bezorgd' meldden bewoners van de Sédyk aan ons. Een terechte vraag, vond het bestuur van de SBHH.

Daarom bezorgde bestuurslid Hans Otten vandaag persoonlijk een brief bij alle adressen tussen Nieuwe Industriehaven, Haulewei, Sédyk en Sylsleane. Een mooi klusje, tussen de buien door. Gelukkig staat er een bushokje om te schuilen! Bijgevoegd was een papieren exemplaar van de eerste nieuwsbrief. Zo weten ook de bewoners daar nu, dat informatie via onze eigen website te krijgen is, via een abonnement op de digitale nieuwsbrief en via de gezamenlijke website www.pilotharlingen.nl

26 augustus 2020

EZK: protocol kan inderdaad beter

Vandaag was de SBHH weer in Den Haag voor gesprekken over het conceptprotocol 'schade bij zoutwinning'. Dat is voor verbetering vatbaar, vindt de SBHH, en het ministerie nu ook: "Het gesprek is voor ons reden nog eens goed naar diverse zaken te kijken." Te denken valt aan schade van kerken, de grens van 2 cm daling en het opnemen van scheefstelling (naast bodemdaling) als schadeoorzaak.

De speelruimte binnen de huidige regeling is echter beperkt. De SBHH heeft bredere ideeën over een 'nieuw veiligheidsdenken'. De Pilot Harlingen kan daarvoor de proeftuin zijn. Het ministerie gaat een gesprek arrangeren tussen de SBHH en de nieuwe landelijke Commissie Mijnbouwschade. Wordt dit najaar vervolgd.

23 augustus 2020

Adhesiebetuiging gemeente Harlingen

Het ministerie van EZK heeft de SBHH uitgenodigd voor een gesprek over de nieuwe regeling voor schade door zoutwinning. "Wij zijn erg blij met de inhoudelijke input van de Stichting", liet Simone Eijsink, Projectleider landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade, al weten. Het gesprek is aanstaande woensdag in Den Haag.

De gemeente Harlingen heeft richting het ministerie vast een schot voor de boeg gegeven: "Inmiddels is door de SBHH, waarmee wij samenwerken binnen de Pilot Harlingen, een reactie gegeven. Wij willen u hierbij aangeven dat wij achter de reactie van SBHH staan."
Onze op- en aanmerkingen op het concept van de schaderegeling zijn hier te lezen.

22 augustus 2020

"SBHH 'te close' met Frisia"

De Stichting doet goed werk, maar moet oppassen niet steeds dichter tegen Frisia aan te schurken. Dat advies kreeg onze voorzitter vrijdag bij een rondje door de stad. In een artikel in de Harlinger Courant toonden ook advocaat Henri Sarolea en ingenieur Johan Bloem zich kritisch. Lees hun zorgen over de voorspellingen van Frisia over de bodemdaling hier.

Voorzitter Jarig Langhout neemt het ter harte. "Zulke opmerkingen zijn prima, die houden ons scherp. In ons bestuur is de kritische stem ook zeker vertegenwoordigd, die klinkt elke vergadering, maar wij willen er wel samen met Frisia en de andere partijen uitkomen. Daarmee is het belang van Harlingen en de Harlingers uiteindelijk het beste gediend."

14 augustus 2020

Website Pilot Harlingen online

Vandaag lanceerden de partners van de Pilot Harlingen een gezamenlijke website: www.pilotharlingen.nl Daarop zijn ontwikkelingen rond de zoutwinning doorlopend te volgen. Iedereen die dat wil kan zich bovendien abonneren op een nieuwsbrief, die minstens driemaal per jaar gaat verschijnen - en zoveel vaker als nodig.

Los hiervan blijft onze Stichting actief om de belangen van alle ouwe seunen binnen Pilot zo goed mogelijk te dienen. Daarbij hebben we op een aantal fronten ook het voortouw. Momenteel zijn we bijvoorbeeld in gesprek om de nulsituatie van de stad uitgebreider in beeld te brengen dan alleen met het Aanvullend Meetnet. Blijf dus ook ónze website volgen!

14 augustus 2020

Zoutschade aan Harlinger stadhuis niet vergoed...?

Er komt een nieuwe landelijke regeling voor schade door zoutwinning. Het ministerie van EZK legde de conceptregeling ter commentaar aan ons voor, want ook 'Den Haag' vindt maatschappelijk draagvlak inmiddels cruciaal.

Het concept bevat allerlei goede elementen. Maar loopt het Harlinger stadhuis onverhoopt ooit schade op, dan neemt de Commissie Mijnbouwschade de claim niet in behandeling. Voor schade aan kerken geldt hetzelfde: enkel woonhuizen en 'micro-ondernemingen' komen in aanmerking. Dat kan niet zo blijven, vinden wij! Ons commentaar op de eerste versie van de regeling is droge kost, maar voor geïnteresseerden toch te vinden bij Downloads.

05 augustus 2020

Andere contouren bodemdaling

Frisia Zout start met de zoutwinning niet in caverne HM-1 ('Havenmond 1'), maar in HM-2. De boring naar de zoutlaag kwam zo'n 200 meter zuidelijk van HM-2 uit, de meest noordoostelijke van de vier vergunde cavernes. De nieuwe locatie betekent dat de zoutwinning iets opschuift vanaf van de stad. Datzelfde gebeurt dus met de bodemdalingsschotel van de eerste winning. Op het kaartje is te zien dat in de nieuwe situatie de zeedijk over een grotere afstand te maken zal krijgen met bodemdaling, dan eerder werd verwacht. Overigens is het kaartje een eerste prognose, op basis van de huidige inzichten.

Frisia wil in HM-2 de helft van de vergunde hoeveelheid zout winnen: 16 van de 32 miljoen ton. Het bedrijf hoopt rond 1 september te kunnen beginnen met het maken van de caverne.

24 juli 2020

Ministerie EZK zet een tandje bij

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat actiever deelnemen aan de Pilot Harlingen. Dat werd 23 juli duidelijk tijdens een overleg met de SBHH in Den Haag. "Ik ken geen ander proces in Nederland waarbij mijnbouwer en bevolking zó open en transparant samenwerken", stelde topambtenaar Ruud Cino.

Het Ministerie ziet de Pilot Harlingen als voorbeeld voor andere mijnbouwprojecten en gaat de verdere ontwikkeling van de Pilot inhoudelijk en financieel ondersteunen. Al in de nabije toekomst zal het ministerie vaker bij de overleggen in Harlingen aanschuiven.

15 juli 2020

Geen nieuwe zoutconcessies meer

Het ontwerp van de nieuwe 'gebiedsagenda' voor het Waddengebied is verschenen. Naast overheden schreven ook waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewoners aan de toekomstvisie mee. 

Wat betreft de zoutwinning is er geen nieuws onder de zon. In 2011/2012 is afgesproken de zoutwinning van ondergrondse locaties in Noordwest-Fryslân te verplaatsen naar locaties onder de Waddenzee. De concessie daarvoor loopt tot 2052. De Gebiedsagenda stelt dat daarna geen nieuwe concessies voor zoutwinning meer moeten worden afgegeven.

01 juli 2020

Meetgegevens combineren

Het Aanvullend Meetnet gaat de komende decennia veel gegevens opleveren over het gedrag van de bodem, zowel aan het maaiveld als in dieper gelegen lagen.

Op dit moment wordt echter óók al van alles gemeten. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld volgt via peilmerken op gebouwen, bruggen en viaducten in Harlingen hoogteveranderingen ten opzichte van het NAP. Ook gemeente en Wetterskip doen metingen. Onze stichting wil samen met deze partijen bekijken in hoeverre het combineren van al deze meetgegevens extra inzichten kan opleveren.

24 juni 2020

Vragen over sidetrack

Sinds 4 november 2019 boort Frisia naar het zout onder de Waddenzee, maar niet zonder problemen. De eerste boring werd 17 februari afgebroken en de tweede op 26 mei 'technisch mislukt' verklaard. 

Over de huidige boring (een nieuwe 'sidetrack') komen van allerlei kanten vragen bij ons binnen, omdat die de bodemdaling dichter bij de stad zou brengen. We leggen dit 3 juli op tafel, bij het regulier overleg met de deelnemers aan de Pilot Harlingen (gemeente, provincie, Frisa Zout, Wetterskip Fryslân en onze stichting).

04 juni 2020

Aanleg meetnet moet sneller

De aanleg van het Aanvullend Meetnet in de Harlinger binnenstad verloopt te traag, vindt de SBHH. Frisia Zout deelt die mening. Om vaart in het proces te brengen gaan de SBHH, Frisia en ingenieursbureaus nu gezamenlijk om tafel.

Volgens afspraak zal het meetnet operationeel zijn vóór de zoutwinning daadwerkelijk start, om de nulsituatie van de stad grondig in kaart te brengen. Diverse historische panden gaan deel uitmaken van het meetnet. Aanleg van het meetnet gebeurt overigens pas na groen licht van de SBHH. 

27 mei 2020

Monitoring kan nog beter

Ook nu het rapport over Frisia's nulmeting over 2018 is verbeterd blijven er belangrijke aandachtspunten, zo liet de Auditcommissie op 27 mei weten na bestudering van de informatie. Frisia heeft al aan de ministers van EZK en LNV en de Commissie aangegeven de adviezen op te volgen. Het rapport van de Auditcommissie is bij 'Downloads' te lezen.

Overigens is ook de rapportage over 2019 bijna gereed, vertelde directeur Durk van Tuinen ons op 4 juni. Daarin zullen de gevraagde verbeteringen al verwerkt zijn.

 

11 april 2020

Overleg met 'groene wetenschap'

Om te voorkomen dat het Wad door de zoutwinning achteruit gaat, moet Frisia een monitoringprogramma uitvoeren. Een brede groep vogelonderzoekers, morfologen, ecologen en andere wetenschappers meet onder andere veranderingen in vogelpopulaties, schelpdierdichtheid en wadplaatareaal. 

Ook daling van het pleistoceen wordt gemeten. Daarom mocht de SBHH 10 april aanschuiven bij de (online) bijeenkomst van de 'groene wetenschap'. Diepgravend en verhelderend! 

09 april 2020

Gemeenteraad steunt Pilot Harlingen

Na de Provincie Fryslân stelde ook de Harlinger gemeenteraad 8 april geld beschikbaar voor de 'Pilot Harlingen'. 

Daarmee krijgt de SBHH verdere financiële armslag voor drie hoofdtaken: 
a) onafhankelijke second opinions over de meetgegevens van het Aanvullend Meetnet
b) communicatie met de inwoners van de stad over de Pilot Harlingen
c) het landelijk uitdragen van de Pilot Harlingen als vorm van 'het nieuwe veiligheidsdenken' 

11 maart 2020

Informatiemarkt uitgesteld

Op 14 april hadden wij voor alle Harlingers een informatieavond over de zoutwinning gepland, in RSG Simon Vestijk. Wat gaat er gebeuren, wat zijn de risico’s, welke afspraken zijn er tot nu toe gemaakt?

Vanwege het coronavirus wordt gezocht naar een latere datum, zo mogelijk nog voor de zomervakantie. Hebt u vragen over de zoutwinning en wilt u zo lang niet wachten? Spreek dan een van onze bestuursleden aan, of stuur een mail via 'Contact'.

11 februari 2020

Vraagtekens bij zoutcavernes blijven

Na de zoutwinning worden de cavernes met cementpluggen afgesloten. De achterblijvende pekel warmt steeds verder op en er blijft zout naar de caverne toe 'kruipen'. Wat gebeurt er als de druk blijft toenemen?

Mede op verzoek van de SBHH bogen internationale wetenschappers zich over deze vraag. Bij diepere cavernes (zoals Frisia boort) is het niet duidelijk of er weer een veilige balans kan ontstaan. De caverne kan op verschillende manieren gaan lekken. De onderzoeksrapporten vindt u onder 'Downloads'. De SBHH wil nader onderzoek, zoals de wetenschappers zelf ook voorstellen.